Stadgar       Årsmöte       Styrelse      Protokoll      Mailinfo
left_bg § 1
Föreningens namn är "Löderups Strandbads Villaägareförening".

§ 2
Föreningen, som omfattar ägare eller brukare av fastigheter eller hus å Löderups Strandbads tomter, har till ändamål att tillvarata medlemmars intressen, bl a ifråga om strand, brandsäkerhet och renhållning.

§ 3
Föreningens styrelse skall ha sitt säte i Ystad Kommun.

§ 4
Årsavgiftens storlek fastställes på föreningens årsmöte och skall betalas senast under april månad det aktuella verksamhetsåret.

§ 5
Medlemskap i föreningen kan erhållas av var och en som äger eller brukar fastighet eller hus inom föreningens verksamhetsområde. Anmälan om inträde görs till styrelsen.

§ 6
Medlem som inte betalat av årsmötet fastställd avgift, äger inte rätt att deltaga i överläggningar och beslut om föreningens angelägenheter.

§ 7
Avlider medlem, äger dennes maka / make eller arvinge, som övertar fastigheten, rätt att utan ny avgift bli medlem i föreningen. Medlem som sålt sin fastighet inom föreningens verksamhetsområde, är skyldig att med löpande årets utgång utträda ur föreningen och äger inte rätt att göra anspråk på andel i föreningens eventuella tillgångar.

Om köparen önskar bli medlem i föreningen, har denne att handla som sägs i § 5 och betala stadgade avgifter till föreningen.

§ 8
Styrelsen har rätt att utesluta medlem, som inte uppfyller sina förpliktelser mot föreningen eller som handlar på ett sätt, som strider mot eller skadar föreningens intressen.

Utesluten medlem som inte accepterar styrelsens beslut, har rätt att hänskjuta frågan till föreningsstämmans avgörande. Se § 15

§ 9
Föreningens angelägenheter behandlas av en styrelse som består av minst fem ordinarie ledamöter, samt två suppleanter.

Styrelsen är beslutsför, då minst halva antalet ledamöter är närvarande och är ense om beslutet.

§ 10
Ordförande och kassör i styrelsen väljes på ordinarie årsmöte, för en tid av två år, med växelvis avgång.

Ledamöter och suppleanter väljes av föreningen för en tid av två år. Dock att då styrelseval första gången äger rum enligt dessa stadgar, kassören, två styrelseledamöter och en suppleant väljs på ett år.

§ 11
Föreningens firma tecknas på sätt som styrelsen bestämmer.

§ 12
Föreningens räkenskaper avslutas med kalenderår och skall vara revisorerna tillhanda senast 1 juni.

Styrelsen skall före samma dag den 1 juni, till revisorerna lämna en av styrelseledamöterna undertecknad förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet under föregående år.

Förvaltningsberättelsen skall dessutom upptaga balans- och resultaträkning.

§ 13
För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper, väljer föreningen på ordinarie årsmöte, två revisorer och en suppleant för dem, för en tid av ett år.

§ 14
Föreningens ordinarie årsmöte skall hållas i Löderups Strandbad, före den 15 juli.

Extra sammanträde hålles då styrelsen eller revisornerna finner skäl till detta, eller då minst 10 av föreningens medlemmar gör en skriftlig ansökan om detta.

Extra sammanträde hålles på plats inom Ystads Kommun, som styrelsen bestämmer.

Protokoll från årsmöte och extra sammanträde anslås på föreningens anslagstavla.

§ 15
Kallelse till sammanträde skall ske genom brev distribuerat av postverket.

Kallelse till såväl ordinarie som extra sammanträde skall ske senast två veckor före sammanträdet.

§ 16
Föreningsmedlem som önskar motionera i något ärende på årsmötet, skall göra en skriftlig anmälan till styrelsen senast tio dagar före årsmötets hållande.

§ 17
På sammanträdet äger varje medlem en röst. Medlem för inte ha mer än en bevittnad fullmakt.

§ 18
Förhandlingar vid föreningsstämman leds av en därtill för dagen utsedd ordförande.
Såsom föreningsstämmans beslut, med det undantag som sägs i § 24. gäller den mening, för vilka de flesta rösterna avgivits.

Vi lika röstetal avgörs val genom lotting, min i övriga frågor gäller den mening, som ordföranden biträder, dock att, i händelse denne skulle anses jävig att i omröstning delta, även sådan fråga skall avgöras genom lottning.
Omröstning sker öppet utom vid val då sluten omröstning kan begäras.

§ 19
Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas_
1) Val av ordförande att leda sammanträdets förhandlingar
2) Val av två protokolljusterare att jämte ordförande justera protokollet
3) Föredragning av röstlängden
4) Frågan om sammanträdet blivit behörigen utlyst
5) Föredragning av styrelsens och revisorernas berättelse.
6) Beslut om användande av förefintligt överskott eller täckning av eventuell förlust.
7) Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna årets förvaltning.
8) Val av ordförande eller kassör.
9) Val av styrelseledamöter och suppleanter.
10) Val av två revisorer jämte en suppleant
11) Val av valberedning
12) Fastställan av årsavgift
13) Fastställande av arvode till styrelse och valberedning
14) Behandling av till sammanträdet hänskjutna frågor
15) Övriga frågor. På denna punkt för inte beslut fattas som får ekonomiska konsekvenser.
* På extra sammanträde skall utöver punkterna 1-4, endast förekomma de ärenden för vilka sammanträdet blivit utlyst och vilka angetts i kallelsen till sammanträdet.

§ 20
Har medlem klagomål att framföra, skall detta göras hos styrelsen, som äger skyldighet att undersöka och skriftligen meddela klaganden sitt beslut.

§ 21
Styrelsens handlingar i styrelsearbetet, såsom protokoll etc. är offentlig handlig såvida styrelsen ej beslutar annat. Protokoll från ordinarie- eller extrastämmr och möten hålls i förekommande fall tillgängliga för registrerade medlemmar.

§ 22
Föreningens upplösning må äga rum, såvida beslut därom fattas med tre fjärdedelar av de avgivna rösterna vid två på varandra följande föreningsstämmor, varav minst en skall vara ordinarie.

Upplöses föreningen skall dess tillgångar användas till något allmännyttigt eller välgörande ändamål inom föreningens verksamhetsområde, på sätt, som föreningsstämman beslutar.

Sådana beslut skall kunna fattas med enkel majoritet på två på varandra följande sammanträden.

§ 23
Tvister angående föreningsangelägenheter mellan föreningen och styrelsen eller ledamot därav eller föreningsmedlem får icke dragas inför domstol, utan skall avgöras av skiljemän enligt lag.

§ 24. Medlen i erosionsfonden, som förvaltas av Villaägareföreningen, skall såsom komplement till bidrag från kommunala, statliga eller andra instanser användas som skydd för villaområdet i form av vågbrytare eller därmed jämförbara anordningar i havet.

§ 24
Ändring av dessa stadgar kan ske, ifall beslut fattas å två på varandra följande sammanträden med två tredjedelar av de avgivna rösterna.


INT / 1997

despProducerad av I-strategi.se